"MINYONS VALENCIANS - POLICIA VALENCIANA" blog per a la difusió de les noticies relacionades amb el mon de la SEGURETAT PÚBLICA des de gent de l'ambit de CCOO

jueves, 25 de septiembre de 2014

LA Junta de Mandos de Valencia NO está para interpretar acuerdos, sino para cumplirlos

Según informa CC.OO. en el ayuntamiento de Valencia, la Junta de mandos vuelve a denegar permisos establecidos en convenio acogiéndose a un supuesto “acuerdo” tomado en reuniones de ese órgano.

CCOO denuncia que la Junta de mandos que se reúne en cónclave todos los martes y todos los jueves, vuelve a interpretar acuerdos que están firmados por la parte sindical y el Ayuntamiento, que mal que les pese son los únicos legitimados para, previa negociación, hacerlo e instar a la parte técnica (mandos) a que cumplan lo pactado.

CCOO entiende que al parecer esto no terminan de comprenderlo, habiendo advertido en varias ocasiones este “humilde” Sindicato, sino que organismos superiores como el SÍNDIC DE GREUGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA o el TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA sí lo han hecho constar por escrito, dándoles un tirón de orejas en el sentido de que no se puede denegar un derecho, permiso, licencia por la mera voluntad discrecional del órgano administrativo que debe analizar y en su caso autorizar dicho permiso.

Esto sucedió cuando CCOO ganó el recurso de las libres disposiciones que se denegaban de forma sistemática apoyándose en un “acuerdo de la junta de mandos” Desgraciadamente esta sentencia llegó tarde, porque mientras en las instancias judiciales esto se dirimía, se negoció con el respaldo de todos los sindicatos excepto CCOO por considerarlo insuficiente, un acuerdo de asignación de las Libres Disposiciones en periodo restringido.

Por tanto, Jefatura y sobre todo el Sr. Concejal de Policía, debería ordenar que esta Junta de Mandos, se abstenga de interpretar lo pactado y que cuando sus acciones afecten al personal se limiten a trasladar a la Mesa Técnica sus criterios técnicos para que en el órgano correspondiente se les de forma legal para su aplicación si procede. Si no es así, CCOO acudirá a las instancias que sean necesarias para garantizar los derechos del personal de la Policía Local que están establecidos y que aun no nos han robado.                                           

                                                                                                            23/09/2014

jueves, 4 de septiembre de 2014

El Debat sobre la jubilació dels policies locals a les Corts del 5 de juny de 2014En primer lloc, per a l'explicació del vot, en representació del Grup   Parlamentari d'Esquerra Unida, té la paraula l'il·lustre diputat senyor   Lluís Torró.

Gràcies, senyor president.

 Bé, en primer lloc, ens felicitem per esta votació unànime, ¿val?, ens   felicitem perquè es fa justícia a un col·lectiu i lamentem, sobretot,   que açò siga una qüestió parcial, ¿no?, per a un sol col·lectiu de  treballadors,   i ho lamentem, sobretot, perquè estem en un context en què el que prima,   precisament, és l'endarreriment de l'edat a la jubilació, estem en un   context en què n'hi ha una agressió permanent al sistema públic de pensions   que està provocant un empobriment terrible de la població, i, especialment,   d'un segment dels més vulnerables d'eixa població, que és la gent gran.   Som l'estat de la zona euro que menys gastem en pensions, tan sols un   8,5% del producte interior brut enfront a un 11% que es gasta en la   zona euro.

 I ens diuen que el sistema no és sostenible, ¿val?, i, en realitat,   el sistema és perfectament sostenible. Senzillament hem de gastar més   en pensions, hem de fer allò que ens diuen, i que és per al que està   carregant-se el sistema de pensions, que és posar més diners, és molt   senzill, però en compte de donar-los als bancs, que és el que pretenen   amb eixe atac indiscriminat al sistema de pensions, posar-lo en la vidriola   de la caixa pública de les pensiones, que és l'única que realment garantix   que els pensionistes cobren en el futur, i augmentem les pensions perquè   la gent no estiga passant gana, i fem que siga més fàcil accedir a les   pensions.

 Bé, ací, en estos moments, donem un pas en eixa direcció a un dels col·lectius   que més necessiten eixe avançament de l'edat de jubilació, ens oposem,   els donem el nostre recolzament perquè, efectivament, la modificació   legislativa -com diu el mateix text de la PNL- és necessària, ¿val?,   s'admet la modificació legislativa que es demana perquè la policia és   un col·lectiu especialment vulnerable que té uns elevats índexs de mortalitat   en l'exercici de les seues funcions: manipulen armes; treballen amb   ciutadans conflictius, de vegades, agressius; treballen a la intempèrie,   en condicions que no sempre són adequades; de vegades, també treballen   amb materials perillosos, és a dir, tenen tota una sèrie de condicionants   específics que fan aconsellable que un col·lectiu com aquest tinga una   edat de jubilació anticipada respecte a la majoria, però no són els   únics que treballen en condicions penoses. Hauríem de començar a pensar   en avançar l'edat de jubilació, eixa rebaixa els mostra el camí.

 Estem en una societat cada vegada més productiva que no necessita treballar   tant perquè amb menys treball es fa més producte. Si volem acabar amb   l'atur -del qual parlem molt-, ho tenim molt fàcil; tan sols cal treballar   menys, ens hem de repartir el treball. Treballar menys vol dir treballar   menys hores, i treballar més també vol dir treballar menys anys, vol   dir treballar menys anys perquè els joves puguen accedir a un lloc de   treball digne i la gent major puga retirar-se a una edat suficientment   avançada perquè puguen gaudir del seu període de treball.

 Per tant, esperem que aquesta demanda que es fa des de les Corts Valencianes   acabe en bon port i els policies aconseguisquen eixe avançament de l'edat   de jubilació però esperem, sobretot, que siga el primer pas per a acabar   amb la injustícia i la irracionalitat, que és hui en dia el sistema   de pensions que patim en aquest país, i que, a més, encara damunt d'això   el volen empitjorar.

 Moltes gràcies.En representació del Grup Parlamentari Compromís té la paraula l'il·lustre   diputat senyor Morera.

Moltes gràcies, senyor president.
 
 Puge per a explicar la posició del nostre grup parlamentari, expressar   la nostra satisfacció sobre un tema que hem parlat en reiterades ocasions   ací, en estes Corts, i que ens hem posat d'acord en part -i és el que   seria un poc. no correcte- per una esmena que s'ha produït als pressupostos   generals de l'estat, quan esta mateixa proposta alguns ja l'havíem traslladat   ací, en estes Corts.

 Però, bé, en tot cas, considerem que és un pas endavant el reconeixement   a la perillositat que suposa la professió policial en els diferents   estaments locals, policies autonòmiques, caldria una policia autonòmica   valenciana, com tenen altres comunitats autònomes, guàrdia civil o policia   nacional i, en eixe sentit, la visualització que no cal discriminar   segons el cos de la policia en el qual estàs adscrit.

 I, en eixe sentit, eixe principi d'igualtat i d'equitat que en altres   aspectes no s'aplica, com és el de finançament autonòmic, doncs en este   cas creiem que és de justícia que esta mateix prerrogativa que s'havia   estipulat per a l'Ertzaintza s'aplique al conjunt de cossos i forces   de seguretat de l'estat.

 I, en eixe sentit, per anar un pèl més enllà, creiem que s'hauria de   regular el que és el tercer nivell; el tercer nivell d'aquells policies   que han prestat, policies i guàrdies civils que han prestat la seua   dedicació i que arriben a un nivell d'estat doncs que pogueren posar   la seua dedicació a altres àmbits de responsabilitat, com és la custòdia   d'edificis. Ací mateix, a les Corts Valencianes, creiem que seria convenient   avançar cap a eixos policies -¿i per què no, la policia autonòmica?-   que han arribat a una certa edat, puguen custodiar els edificis públics   des d'un servei públic i no haver de dirigir-mos, no perquè no ho considerem   necessari en altres àmbits, però en la custòdia d'edificis públics creiem   que si articulem el que és el tercer grau seria convenient que la custòdia   d'edificis públics estiguera en mans del servei públic i la prestació   del servei es faça per policies en eixa situació del tercer grau.

 Simplement, manifestar la nostra felicitació per haver-nos posat d'acord   en un tema interessant, important, que afecta un col·lectiu que mereix   el nostre reconeixement i, per tant, congratular-nos que esta PNL d'urgència   s'haja pogut tramitar i ¡tant de bo! que ens poguérem posar d'acord   en altres àmbits tan importants per a la nostra vida col·lectiva.

 Moltes gràcies.


En representació del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la   il·lustre diputada senyora Ana Barceló.

Gracias, presidente.

 El Grupo Socialista se felicita por la unanimidad alcanzada en este   punto.

 Con esta iniciativa que hemos aprobado instamos al Gobierno de España   a que inicie un camino de reforma para terminar con los agravios comparativos   que existían en la aplicación de los coeficientes reductores de la edad   de jubilación y que, hasta ahora, se venían aplicando a algunos cuerpos   de policías de carácter estatal y a algunas policías autonómicas. Por   tanto, quedaban fuera de este marco jurídico las policías locales y   el resto de policías autonómicas. Con ello, se pone fin a una injusticia   en la edad de jubilación que no tiene en cuenta en el sistema actual   la edad funcional.


 Con la aprobación de esta iniciativa también instamos y exigimos al   Gobierno de España a que promueva una modificación legislativa para   ajustar la vida laboral a la situación real, reconociendo la penosidad   y la peligrosidad que conlleva la profesión de los policías locales   y autonómicos y reconociendo que la actividad que desarrollan es de   riesgo.

 Y, por último, me gustaría felicitar a los sindicatos de la Comunidad   Valenciana que son realmente los protagonistas de que hoy hayamos alcanzado   un acuerdo, un consenso, a ellos les debemos, también, el trabajo que   han realizado en defensa de los intereses del cuerpo de policías locales   y autonómicos.

 Gracias. (Aplaudiments)


Por último, en representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene  la palabra la ilustre diputada doña Verónica Marcos.

Gracias, señor presidente.

 Señoras y señores diputados.

 El Consell, el Grupo Parlamentario Popular y el Partido Popular de la   Comunidad Valenciana comparten y apoyan la reivindicación de las diferentes   organizaciones sindicales representativas de los policías locales que   han venido reclamando al gobierno central la reducción de la edad de   jubilación y el establecimiento de coeficientes reductores de la misma.

 Desde el Partido Popular de la Comunidad Valenciana siempre hemos defendido   que no queremos ser más que nadie pero tampoco menos, y reivindicaremos   siempre, esté quien esté en el gobierno, lo que es justo para los valencianos.

 Y señoras y señores diputados, a la vista de la legislación vigente,   es posible y razonable atender la reivindicación de acceso a la jubilación   anticipada, es posible y es razonable pero, sobre todo, es lo justo,   señorías, porque de esta jubilación anticipada se benefician ya el colectivo   de bomberos y la Ertzaintza, con lo cual habría que evitar un agravio   comparativo.

 Pero hay que hacer, también, un ejercicio de memoria, señoras y señores   diputados, hay que recordar que en la Comunidad Valenciana la comisión   de coordinación de policías locales, presidida por el conseller de Gobernación   y Justicia, el señor Castellano, se reunió el 30 de abril de 2008, y   acordó por unanimidad solicitar a todos los grupos parlamentarios de   Les Corts que instaran al gobierno de la nación para establecer los   coeficientes reductores en la edad de jubilación a favor de los policías   al servicio de las administraciones locales, atendiendo a la especial   peligrosidad y penosidad de la profesión policial.

 Meses después, en estas Cortes Valencianas, llegamos a un acuerdo todos   los grupos parlamentarios, tal cual nos había instado la comisión de   policías locales presidida por el conseller de gobernación.

 Esta resolución, en las Cortes Valencianas, fue aprobada por todos los   grupos parlamentarios, excepto por uno, por el Partido Socialista, que   en aquel entonces se abstuvo a esta reivindicación, y al que damos la   bienvenida desde el Grupo Parlamentario Popular para apoyar a los colectivos   que lo están reivindicando, señoras y señores diputados.

 Posteriormente, en junio del año 2003, aprobada esta resolución en las   Cortes Valencianas, también el gobierno valenciano escribió una carta   al gobierno de la nación trasladando el apoyo de las Cortes Valencianas   y este acuerdo. No hubo respuesta por la señora vicepresidenta, la señora   De la Vega.

 Señoras y señores diputados, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana   estuvo con los sindicatos en esta reivindicación antes, que gobernaba   el Partido Socialista, y hoy, que gobierna el Partido Popular.

 Y es por eso que en cuanto se pusieron en contacto con este grupo  parlamentario   los sindicatos, nosotros dijimos que sí a la presentación de esta propuesta   que, como ya he comentado anteriormente, no es nueva para el Partido   Popular.

 Nosotros, desde el Partido Popular, quisimos que, nuevamente, hubiera   un compromiso en estas Cortes. Un compromiso serio de todos los representantes   del pueblo valenciano en esta institución, y por eso ofrecimos desde   el Grupo Parlamentario Popular, y eso lo saben el resto de grupos  parlamentarios,   la presentación de esta propuesta de forma conjunta.

 Podíamos haber presentado una declaración institucional, como ofrecieron   otros grupos parlamentarios a los sindicatos, pero el Partido Popular   quería un compromiso firme, con un voto firme de estas Cortes. Y, por   eso, hoy nos felicitamos que todos juntos votemos en favor del interés   general de los policías locales de nuestra comunidad.

 Y también esperamos que podamos en un futuro, todos juntos, llegar a   acuerdos en beneficio de los valencianos, porque los ciudadanos es lo   que nos están pidiendo, señoras y señores diputados, a los partidos   políticos y a los representantes públicos.